Doučenie a Vrátenie

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Všetky náklady spojené s dopravou a doručením hradí kupujúci. V prípade vrátenie tovaru, náklady spojené s jeho vrátením hradí taktiež kupujúci. Všetky uvedené dodacie lehoty sú orientačné a negarantujeme ich.

 

Možnosti doručenia:

  • Doručenie domov

Pri objednávke do 100 EUR je cena poštovného od 5  EUR v závislosti od krajiny, do ktorej je tovar zasielaný. 

 

  • Slovensko - ZADARMO

  • Osobný odber / nie je možné v dôsledku covid situácie

Osobný odber je ZADARMO, avšak po zrealizovaní objednávky je nutné kontaktovať nás prostredníctvom mailu seeseeapparel@gmail.com a dohodnúť sa na presnom čase a mieste realizácie osobného odberu. Pokiaľ sa kupujúci a predávajuci nedohodnú inak, tak osobný odber je realizovaný na adrese Pri Hrubej Lúke 17, 84102, Bratislava.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A REKLAMÁCIA

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom predaja tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

 

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výlučne písomne, e-mailom na adrese seeseeapparel@gmail.com . Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť s kompletným príslušenstvom. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Vrátené finančné prostriedky neobsahujú cenu za poštovné, ktorú kupujúci uhradil pri objednaní tovaru - túto položku znáša kupujúci. Platbu preukážeme až po vrátaní tovaru späť k nám a to do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.3. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Reklamačný poriadok:       

·         Na celý sortiment poskytuje Predávajúci zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

·         Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby / fotografiu.

·         Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, ako aj na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

·         Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

·         Na vzťahy neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (ak kupujúci nie je spotrebiteľom), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.