Spôsoby platby

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu výhradne prostrednítcvom online platby cez platobnú bránu paypal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak na špecifických podmienkach. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.