Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti SEESEE s.r.o., so sídlom: Pri Hrubej Lúke 17, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka,  IČO: 52 667 731, DIČ: 2121102489, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 140761/B a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod  umiestnený na internetovej stránke www.seeseeapparel.eu

Úvodné ustanovenia

1.1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú dostupné na webovom rozhraní obchodu, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

 

1.2. Znenie obchodných podmienok a ich súčastí môže predávajúci jednostranne v súlade so zákonom meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté kupujúcemu pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok alebo ich súčastí.

Užívateľský účet a registrácia

 2.1.    Podmienkou nakupovania je registrácia zákazníka. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet"). 

 

2.2.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3.    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.

 

2.4.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám..

 

2.5.    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo v prípade, že predávajúci zmení technológiu na nekompatibilnú s predchádzajúcim systémom.

 

2.6.     Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

2.7.    Predávajúci neručí za funkcionalitu zákazníckeho účtu, a vyhradzuje si právo meniť funkčnosť používateľského účtu bez predchádzajúceho upozornenia.

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

3.2.    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (orem poštovného). Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3.   Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

 

3.4.   Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);

  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

 

3.5.    Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

 

3.6.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho a jej následným zaplatením prostredníctvom online platby (paypal).

 

3.7.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, na ktorú bolo uplatnených viac zľavových kupónov ako jeden.

 

3.8. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky a jej okamžitým uhradením prostredníctvom online platobnej brány - paypal. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Cena tovaru a platobné podmienky

4.1.    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu výhradne prostrednítcvom online platby cez platobnú bránu paypal. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamácia

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom predaja tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

 

5.2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výlučne písomne, e-mailom na adrese seeseeapparel@gmail.com . Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť s kompletným príslušenstvom. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Vrátené finančné prostriedky neobsahujú cenu za poštovné, ktorú kupujúci uhradil pri objednaní tovaru - túto položku znáša kupujúci. Platbu preukážeme až po vrátaní tovaru späť k nám a to do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

5.3. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

5.4. Na celý sortiment poskytuje Predávajúci zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 

5.5. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby a fotodokumentáciu. Reklamáciu je nutné zaslať v písomnej forme spolu so všetkými potrebnými prílohami (fotodokumentácia) na email seeseeapparel@gmail.com a následne vytlačenú kópiu reklamácie spolu s tovarom na adresu: Pri Hrubej Lúke 17, 84102, Bratislava / Slovensko.

 

5.6. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, ako aj na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

 

5.7. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 

5.8. Na vzťahy neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (ak kupujúci nie je spotrebiteľom), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Preprava a dodanie tovaru

Všetky náklady spojené s dopravou a doručením hradí kupujúci. V prípade vrátenie tovaru, náklady spojené s jeho vrátením hradí taktiež kupujúci.

6.1. Možnosti doručenia:

Kuriérom

Pri objednávke do 100 EUR je cena poštovného od 5  EUR v závislosti od krajiny, do ktorej je tovar zasielaný. 

 

Zásielkovňa

Pri objednávke do 100 EUR je cena poštovného od 1.5  EUR v závislosti od krajiny, do ktorej je tovar zasielaný. 

 

Slovenská pošta

Pri objednávke do 100 EUR je cena poštovného od 3.9  EUR v závislosti od krajiny, do ktorej je tovar zasielaný. 

 

Osobný odber

Osobný odber je ZADARMO, avšak po zrealizovaní objednávky je nutné kontaktovať nás prostredníctvom mailu seeseeapparel@gmail.com a dohodnúť sa na presnom čase a mieste realizácie osobného odberu. Pokiaľ sa kupujúci a predávajuci nedohodnú inak, tak osobný odber je realizovaný na adrese Pri Hrubej Lúke 17, 84102, Bratislava.

 

Všetky uvedené dodacie lehoty v rámci objednávkového procesu sú orientačné a negarantujeme ich.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

7.1. Tým, že kupujúci/návštevník webového rozhrania obchodu (ďalej len "kupujúci/ návštevník) prechádza webové rozhranie obchodu predávajúceho, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom sociálnych médií, alebo predávajúcemu svoje údaje poskytujete inak (vrátane účasti v súťažiach alebo pri návšteve akcií zverejnených na webovom rozhraní obchodu) potvrdzuje taká osoba, že si prečítala ustanovenia týchto obchodných podmienok o ochrane súkromia.

 

7.2.  Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov o kupujúcom a údajov o návštevníkoch webového rozhrania obchodu.

 

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

7.3.    Údaje o osobe kupujúceho získavame výlučne od kupujúceho. Predávajúci nezískava žiadne údaje o kupujúcom z iných externých zdrojov, s výnimkou údajov poskytovaných z účasti návštevy webového rozhrania obchodu 

 

7.4.    Osobné údaje, ktoré kupujúci/návštevník poskytne predávajúcemu môžu zahŕňať:

a) údaje o osobe kupujúceho: meno, priezvisko; e-mailová adresa; telefónne číslo; informácie o bankovom účte; pohlavie; váš dátum narodenia; údaje uvedené v korešpondencii; aktualizácie údajov, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté;

b) údaje o návštevníkoch webového rozhrania obchodu v rozsahu IP adresa; používateľské meno; podrobnosti o platbách; história objednávok; názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavku na dáta; typ a verzia prehliadača; typy a verzia doplnkov prehliadača; operačný systém a platforma; údaje o návšteve, vrátane adries URL stránok, ktoré vedú na webové rozhranie obchodu, cez webové rozhranie obchodu alebo z webového rozhrania obchodu (vrátane dátumu a času), času a trvania návštev určitých stránok, údajov o interakciu so stránkou (napríklad prechádzanie, kliknutia a umiestnenia ukazovateľa myši), spôsobov opustenia stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení a ďalších údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovaní;

c)  údaje o tovare, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu: údaje potrebné na poskytovanie tovaru (vrátane údajov z formulárov na otvorenie účtu, podrobností o objednávke, história objednávok, údajov pre platby, doručovacie adresy, požiadavky a obmedzenia spojených s doručením, obchodných referencií a daňových informácií); údaje pre zákaznícke služby, a údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing;

d) ak na nadviazanie kontaktu s predávajúcim alebo na zistenie informácií o tovare predávajúceho uplatňuje kupujúci sociálne médiá, údaje z profilu sociálnych médií (vrátane preferencií a komunikácie s predávajúcim na Facebooku, Instagrame a Twitteri) a údaje, ktoré zverejňuje kupujúci/návštevník na profile predávajúceho, ktoré súvisia s podnikaním predávajúceho;

e) ak návštevník/kupujúci navštívi akcie predávajúceho, fotografie a videozáznamy z akcie (o čom budú účastníci akcie informovaní tiež v priebehu akcie).

 

POUŽÍVANIE ÚDAJOV

7.5.  Predávajúci zhromažďuje, používa a uchováva osobné údaje uvedené vyššie z nasledujúcich dôvodov :

a) Ak návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu:

   i. na umožnenie získania prístupu a používanie webového rozhrania obchodu;

   ii. na poskytovanie technickej podpory;

   iii. na poskytovanie informácií a služieb, ktoré od predávajúceho kupujúci /návštevník požaduje;

   iv. na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb a webového rozhrania obchodu;

   v. kna uchovanie informácií o preferenciách návštevníkov/kupujúceho na prispôsobenie webového rozhrania obchodu individuálnym záujmom;

   vi.  na rozpoznanie návštevníka webového rozhrania obchodu pri opätovnom prístupe;

   vii. na spracovanie objednávok na tovar alebo služby;

   viii. na zlepšovanie a údržbu webového rozhrania obchodu a na zostavovanie štatistík návštevnosti webového rozhrania obchodu.

Tieto informácie budú v čo najvyššej možnej miere anonymizované a konkrétnu osobu kupujúceho/návštevníka nebude možné zo zhromaždených údajov identifikovať. Tieto informácie budú uchovávané najdlhšie po dobu 30 dní.

b) Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu tovar alebo služby:

   i. za účelom poskytnutia objednaného tovaru alebo služby (vrátane možnosti potvrdzovať a spracovávať objednávky, na správu zákazníckeho účtu, daní a výdavkov, na účely fakturácie a vymáhanie dlhov);

ii. na riešenie otázok alebo problémov, ktoré sa vyskytnú pri predanom tovare alebo pri poskytnutých službách, vrátane všetkých otázok, ktoré môže mať kupujúci o spôsobe, akým sú zhromažďované, uchovávané a používané jeho osobné údaje, alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o osobe kupujúceho predávajúci vedie. 

iii. iba ak na to poskytol kupujúci súhlas, na marketingové účely predávajúceho, formou e-mailov poskytujúcich informácie o produktoch a službách predávajúceho a reklamných oznámení.

 Údaje uvedené v písm. a) a b) budú Predávajúcim uchovávané vo všeobecnej archivačnej lehote, ktorá predstavuje 5 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Predávajúcemu podľa písm. c) na marketingové účely je platný po dobu 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

c) Za účelom dodržiavania všetkých postupov, zákonov a predpisov, ktoré sa na predávajúceho vzťahujú.

d) Za účelom vykonávania alebo hájenia zákonných práv predávajúceho.

 

PRÁVNY ZÁKLAD POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.6.   Právny základ používania osobných údajov, ktorý je opísaný v tomto článku o ochrane súkromia, je nasledujúci: 

a) používanie osobných údajov je pre predávajúceho potrebné na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy s kupujúcim (napríklad na vybavenie objednávky, na dodržanie podmienok používania webového rozhrania obchodu;

b) používanie osobných údajov je nevyhnutné na dodržanie zákonných povinností predávajúceho, (napr. poskytovanie údajov daňovému úradu);

c) ak neplatí možnosť (a) ani (b), je používanie osobných údajov potrebné na legitímne záujmy predávajúceho (napr. prevádzkovať webové rozhranie obchodu; poskytovať tovar a služby kupujúcemu, vykonávať a prijímať platby).

 

7.7.    Osobitné kategórie osobných údajov môže predávajúci používať, len ak na to dal kupujúci svoj súhlas (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).

 

7.8.    V budúcnosti môže iné použitie osobných údajov podliehať udeleniu súhlasu kupujúceho (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).

 

7.9.    Ak kupujúci udelil súhlas so spracovaním osobných údajov nad rozsah plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo objednávky (najmä na marketingové účely), môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať - v takom prípade môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na kontakt vyhradený pre ochranu osobných údajov: seeseeapparel@gmail.com, a predávajúci nebude osobné údaje na odvolané účely ďalej využívať.

 

SÚBORY COOKIE

7.10.  Niektoré stránky na webovom rozhraní obchodu používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré sú umiestnené do internetového prehliadača, keď návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu. Súbory cookies sú používané na účely, ponúkanie v budúcnosti lepšie prispôsobených možností vďaka tomu, že sú rozpoznané a zapamätané konkrétne preferencie návštevníka pri prezeraní.

 

7.11. Ak sú na webovom rozhraní obchodu súbory cookies používané, môže ich návštevník/ kupujúci kedykoľvek zablokovať. Na to môže byť aktivované nastavenia prehliadača, ktoré umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookies. Ak však návštevník/kupujúci použije nastavenia prehliadača, ktoré blokuje všetky súbory cookies (vrátane potrebných súborov cookies), nemusí získať prístup k celému webovému rozhraniu obchodu alebo jeho častiam alebo byť schopný používať všetky alebo niektoré funkcie, ktoré sú prostredníctvom webového rozhrania obchodu poskytované.

 

7.12.  Podrobné informácie o súboroch cookies, ktoré sú používané a ich účeloch, sú uvedené tu. Ak návštevník/kupujúci bude naďalej používať webové rozhranie obchodu, súhlasí s používaním súborov cookies zo strany predávajúceho, ako je popísané v tých obchodných podmienkach a v hore uvedenom odkaze.

 

7.13.  Webové rozhranie obchodu využíva technológiu služby digitálneho marketingu od služby RTB House prevádzkovanej spoločnosťou RTB House group company. Tá umožňuje ukázať kupujúcim/návštevníkom, ktorí prejavili záujem o produkty na webovom rozhraní obchodu, zobraziť reklamy v reklamnej sieti iných spoločnosti spoločností. Takto získané údaje sú plne anonymné a nie je možné z nich identifikovať osobu kupujúceho/návštevníka. Ak by malo k takejto identifikácii osoby kupujúceho / návštevníka dôjsť, bude predávajúcim vždy vyžiadaný na taký zber údajov predchádzajúci súhlas.

 

PRÁVA OSÔB, O KTORÝCH SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ

7.14.V súvislosti s osobnými údajmi má každá osoba, o ktorej sú takéto údaje spracovávané určité práva. 

Každá osoba má právo požadovať:

a)  poskytnutie prístupu k osobným údajom, ktoré o nej predávajúci spracováva;

b)  aktualizovali akékoľvek svoje osobné údaje, ktoré nie sú aktuálne alebo správne;

c)  odstránenie osobných údajov, ktoré o nej predávajúci vedie;

d)  obmedziť spôsob spracovania ich osobných údajov;

e)  zabrániť spracovaniu ich osobných údajov na účely priameho marketingu;

f)   poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej predávajúci vedie;

g)  vzniesť odôvodnené námietky proti používaniu ich osobných údajov predávajúcim.

 

7.15. Všetky vyššie uvedené požiadavky predávajúci posúdi a v primeranej lehote bude na ne reagovať (vždy však najneskôr v zákonom predpísaných lehotách). 

 

7.16. Predávajúci však upozorňuje, že určité osobné údaje môžu byť za určitých okolností z uvedených požiadaviek vylúčené. Ak takáto výnimka nastane, oznámi túto skutočnosť predávajúci v odpovedi na doručenú požiadavku. Skôr než bude predávajúci na požiadavky reagovať, môže od žiadateľa požadovať, aby mu poskytol informácie potrebné na overenie jeho totožnosti.

 

BEZPEČNOSŤ

7.17. Predávajúci venuje veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením a podniká všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení. Organizačné opatrenia zahŕňajú kontrolné mechanizmy obmedzujúce fyzický prístup do administratívnych priestorov predávajúceho, školenia zamestnancov a uzamykanie fyzických spisov v kartotékach. Technické opatrenia zahŕňajú používanie šifrovania, hesiel pre prístup do systémov predávajúceho a používanie antivírusového softvéru. 

 

7.18. Pri poskytovaní osobných údajov môžu byť osobné údaje prenášané prostredníctvom internetu. Hoci predávajúci vynakladá maximálne úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré sú mu kupujúcim poskytované, ochránil, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Preto kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že predávajúci nemôže zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré sú prenášané na webové rozhranie obchodu predávajúceho, a že takýto prenos prebieha na jeho nebezpečenstvo. Hneď ako predávajúci osobné údaje získa, bude používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby zabránil neoprávnenému prístupu k týmto údajom. 

 

7.19.Ak osobe kupujúceho/návštevníka predávajúci pridelil heslo, alebo ak si ho kupujúci zvolil, ktoré mu umožňuje prístup k zákazníckemu účtu, zodpovedá taká osoba za udržanie tohto hesla v tajnosti.

 

7.20. Webové rozhranie obchodu a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na weby prevádzkované tretími stranami, vrátane partnerských sietí a spoločností skupiny predávajúceho. Predávajúci upozorňuje, že tieto ustanovenia o ochrane súkromia platia len pre osobné údaje, ktoré zhromažďuje predávajúci prostredníctvom webového rozhrania obchodu a stránok na sociálnych médiách, a že nemôže niesť zodpovednosť za osobné údaje, ktoré sú zhromaždené a uchovávané tretími stranami. Weby tretích strán majú vlastné podmienky o ochrane súkromia a osoba na ne pristupujúca by sa s nimi mala oboznámiť skôr než na tieto weby odošle akékoľvek osobné údaje.